#
નવા જિલ્લાઓ રચાયેલા પહેલાના મૂળ જિલ્લા/તાલુકાની પસંદગી કરવાની રહેશે.

  સામાજીક વનીકરણ વિભાગની વિગત  
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* વિભાગ :
select
* રેન્જ :
select
  અરજદારની વિગત  
* અરજદારનો પ્રકાર :
* અરજદારનું ઉપનામ :
* અરજદારનું નામ :
* અરજદારનું સરનામું :
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* શહેર / ગામ :
select
   પીનકોડ :
   મોબાઈલ નં : (+91)
   લેન્ડ-લાઈન/અન્ય નં :
   ફેક્સ નંબર :
   ઈ-મેઈલ :
   વ્યવસાય :
   જાતિ :
   જાત :
   ઓળખનો પુરાવો :
select
   કાર્ડ નંબર :
* બેંકનું નામ :
* બેંક ખાતા નં. :
   IFSC કોડ :

   રોપા વાવેતર સ્થળ :
   પાણીની સગવડ છે ?
   વાડ / ફેન્સીંગ સગવડ છે ?
* જો ખેડુત હોય તો પ્રકાર :   જોઈતા રોપાની વિગતો :
Command item
Command item
જોઈતા રોપા ઉમેરોRefresh
અનું.રોપાની જાતસંખ્યાસુધારારદ્દ
Command item
Command item
જોઈતા રોપા ઉમેરોRefresh
No records to display.

  નોંધ  
(૧) પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓ તેમજ રોપાઓની ઉપલ્બધતાના આધારે અને વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ફાળવણી કરવામાં આવશે.
(ર) સ્થાનિય સ્વરાજની તથા અન્ય સંસ્થાઓએ તેમના લેટર પેડ પર સહી અને સિક્કા સહિત અરજી કરવાની રહેશે.