#
નવા જિલ્લાઓ રચાયેલા પહેલાના મૂળ જિલ્લા/તાલુકાની પસંદગી કરવાની રહેશે.

  સામાજીક વનીકરણ વિભાગની વિગત  
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* વિભાગ :
select
* રેન્જ :
select
  અરજદારની વિગત  
* ગ્રામ પંચાયતનું નામ :
* સરનામું :
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* શહેર / ગામ :
select
* ગામની વસ્તી :
* ઉપલબ્ધ સ્મશાન સગડીની
સંખ્યા:
* માંગણી કરેલ સ્મશાન
સગડીની સંખ્યા:
* તૈયાર કરેલ સ્મશાન
છાપરીની સંખ્યા:
* મોબાઇલ નંબર /
ફોન નંબર:
  નોંધ  
(૧) સ્થાનિક સ્વરાજની તથા અન્ય સંસ્થાઓએ તેમના લેટર પેડ પર સહી અને સિક્કા સહિત અરજી કરવાની રહેશે.