લાયસન્સની વિગત  
* લાયસન્સ નંબર :
  અરજદારની વિગત  
Command item
Command item
 Refresh
અનું.અરજદારનું નામસરનામું મોબાઈલ નં.ઈ-મેઈલવિગત
Command item
Command item
 Refresh
No records to display.
  મશીનરીની વિગત  
Command item
Command item
 Refresh
અનું.મશીનરીનો પ્રકારમાંગેલ મશીનરીની સંખ્યા
Command item
Command item
 Refresh
No records to display.
  એકમની વિગત  
વર્તુળ :
--
વિભાગ :
--
રેન્જ :
--
જીલ્લો :
--
તાલુકા :
--
ગામ :
--
એકમનું નામ :
--
ઝોનનો પ્રકાર :
--
સરનામું :
--
પીનકોડ :
--
ફોન નંબર :
--
સ્થાપનાનું વર્ષ :
--
  લાયસન્સની વિગત  
ફાળવણીની તારીખ :
--
મુદ્દત પુર્ણ થવાની તારીખ :
--
  વર્ષ દરમ્યાન એકમમાં થતો લાકડાનો વહેરણ (ઘન મીટરમાં) - સૌમીલ કાર્યરત હોવાના છેલ્લા વર્ષ માટે  
* વર્ષ :
select
* જાન્યુઆરી :
* જુલાઈ :
* ફેબ્રુઆરી :
* ઓગસ્ટ :
* માર્ચ :
* સપ્ટેમ્બર :
* એપ્રીલ :
* ઓક્ટોબર :
* મે :
* નવેમ્બર :
* જુન :
* ડિસેમ્બર :
  અપલોડ ડોક્યુમેન્ટસ   
* અરજદારનું સ્વપ્રમાણિત ઓળખપત્ર (ચુંટણીકાર્ડ/આધારકાર્ડ) :
* છેલ્લા લાયસન્સના રીન્યુઅલની નકલ :
  નોંધ