#
નવા જિલ્લાઓ રચાયેલા પહેલાના મૂળ જિલ્લા/તાલુકાની પસંદગી કરવાની રહેશે.

  ખેત વનીકરણ વિભાગ ની વિગત
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* વિભાગ :
select
* રેન્જ :
select
  અરજદારની વિગત  
* અરજદારનો પ્રકાર :
* અરજદારનું ઉપનામ :
* અરજદારનું નામ :
* અરજદારનું સરનામું :
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* શહેર / ગામ :
select
   પીનકોડ :
   મોબાઈલ નં : (+91)
   લેન્ડ-લાઈન/અન્ય નં :
   ફેક્સ નંબર :
   ઈ-મેઈલ :
   વ્યવસાય :
   જાતિ :
   જાત :
   ઓળખનો પુરાવો :
select
   કાર્ડ નંબર :
* બેંકનું નામ :
* બેંક ખાતા નં. :
   IFSC કોડ :

* જો ખેડુત હોય તો પ્રકાર :


   રોપા વાવેતર સ્થળ :
   જમીન માટીનો પ્રકાર :
   પાણીની સગવડ છે ?
   વાડ / ફેન્સીંગ સગવડ છે ?
   રોપા વચ્ચે રાખવાનું અંતર :
   વાવેતરના પ્લોટની જમીનની વિગત :
   ગામ :
   સર્વે નંબર :
   વિસ્તાર :
* હેકટર :

   જોઈતા રોપાની વિગતો :
Command item
Command item
જોઈતા રોપા ઉમેરોRefresh
અનું.રોપાની જાતસંખ્યાસુધારારદ્દ
Command item
Command item
જોઈતા રોપા ઉમેરોRefresh
No records to display.

  નોંધ  
(૧) આર.ડી.એફ.એલ. વાવેતર માટે કરારનામું ફરજીયાત કરવાનું રહેશે.
(૨) જે ખેડૂત જાતે રોપા વાહતુક, વાવેતર, નિંદામણ, ગોડકામ વગેરે કરશે તેને સરકારના નકકી દરે મજુરી ચુકવાશે.
(૩) વાવેતરના રક્ષાણ કરવાની તમામ જવાબદારી ખેડૂતની રહેશે.