#
નવા જિલ્લાઓ રચાયેલા પહેલાના મૂળ જિલ્લા/તાલુકાની પસંદગી કરવાની રહેશે.

  સામાજીક વનીકરણ વિભાગની વિગત  
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* વિભાગ :
select
* રેન્જ :
select
  અરજદારની વિગત  
* અરજદારનો પ્રકાર :
* અરજદારનું ઉપનામ :
* અરજદારનું નામ :
* અરજદારનું સરનામું :
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* શહેર / ગામ :
select
   પીનકોડ :
   મોબાઈલ નં : (+91)
   લેન્ડ-લાઈન/અન્ય નં :
   ફેક્સ નંબર :
   ઈ-મેઈલ :
   વ્યવસાય :
   જાતિ :
   જાત :
   ઓળખનો પુરાવો :
select
   કાર્ડ નંબર :
* બેંકનું નામ :
* બેંક ખાતા નં. :
   IFSC કોડ :
* જમીનનો સર્વે નંબર :
* પાણીની સગવડ :
* પાણીની સગવડ બારમાસી છે ?
* રોપા વાહુતક માટેનો રસ્તો :
* ચોમાસા દરમ્યાન વાહન અવર જવર થઈ શકશે ?
* જો ખેડુત હોય તો પ્રકાર :


* ઉછેરવાના થતા રોપાની સંખ્યા :
* અગાઉ નર્સરી ઉછેર કરેલ છે?


  નોંધ  
(૧) પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓ તેમજ રોપઉછેરની નર્સરી વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ફાળવણી કરવામાં આવશે.