#
નવા જિલ્લાઓ રચાયેલા પહેલાના મૂળ જિલ્લા/તાલુકાની પસંદગી કરવાની રહેશે.

  સામાજીક વનીકરણ વિભાગની વિગત  
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* વિભાગ :
select
* રેન્જ :
select
  અરજદારની વિગત  
* અરજદારનું ઉપનામ :
* અરજદારનું નામ :
* અરજદારનું સરનામું :
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* શહેર / ગામ :
select
   પીનકોડ :
   જાતિ :
   જાત :
   ગરીબી રેખા નીચે આવે છે કે કેમ ?
   મોબાઈલ/લેન્ડ-લાઈન નંબર:
* ઉર્જા બચતનું સાધન :
select
* માંગણી કરેલ સાધનની સંખ્યા :

  નોંધ  
સ્થાનીય સ્વરાજની તથા અન્ય સંસ્થાઓએ તેમના લેટર પેડ પર સહી અને સિક્કા સહિત અરજી કરવાની રહેશે.