વન વિભાગની વિગત  
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* વિભાગ :
select
* રેન્જ :
select
  અરજદારની વિગત  
* અરજદારનું ઉપનામ :
* અરજદારનું નામ :
* અરજદારનું સરનામું :
* જિલ્લો :
select
* તાલુકો :
select
* શહેર / ગામ :
select
   પીનકોડ :
   મોબાઈલ નં : (+91)
   લેન્ડ-લાઈન/અન્ય નં :
   ફેક્સ નંબર :
   ઈ-મેઈલ :
   વ્યવસાય :
   જાતિ :
   જાત :
   ઓળખનો પુરાવો :
select
   કાર્ડ નંબર :
* બેંકનું નામ :
* બેંક ખાતા નં. :
   IFSC કોડ :

   બનાવની વિગત :
* બનાવની તારીખ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
* સમય :
* બનાવનું સ્થળ :
નોંધ : બનાવના સ્થળમાં જંગલ/ગામનું નામ, સર્વે નં. તથા અન્ય વિગતો સામેલ કરવી.

   મ્રુત્યુ પામેલ ઢોરની વિગત :

  નોંધ